info@smartprint24.com  739 264 684
  Rejestracja     Logowanie

Reklamacje

 

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji towaru w ciągu roku od daty dostawy towaru, korzystając z prawa rękojmi, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził wadę, zawiadomi sprzedawcę o stwierdzonej wadzie.

2. Sprzedawca w ciągu 6 (sześciu) godzin od odebrania przesyłki ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji towaru jest dostarczenie przez klienta reklamowanego towaru wraz z opisem reklamacji (na formularzu sprzedawcy). Reklamowany towar należy przesłać na adres sprzedawcy.

W przypadku reklamowania tonerów lub bebnów - jeżeli produkt reklamowany jest ze względu na wadę wydruku konieczne jest dołączenie wydruków testowych wraz z modelem i serią drukarki.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sprzedawca wymieni klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, lub wystawi fakturę korektę na reklamowany produkt w ciągu 1 (jednej) godziny od momentu rozpatrzenia reklamacji.

5. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca udziela gwarancji na produkty, których jest producentem.

6. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji,

b. w takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do sprzedawcy,

c. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z rękojmią.

7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca, w miarę możliwości niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

8. Reklamacje ilościowe rozpatrywane są pod warunkiem, że zgłoszenie nastąpiło nie później niż 7 (siedem) dni od otrzymania Towaru przez Klienta.

9. Rękojmia jest wyłączona dla przedsiębiorców w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

10. Rękojmia na produkty zagrożone częstymi aktualizacjami praoducenta drukarek wynosi 3 miesiące. Są to produkty o oznaczeniach producenta: CF259A, CF259X, W2070-3, W2030-3, 903XL, 953XL, 963XL. 

9Formularz reklamacji dostępny jest w zakładce do pobrania.